REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE SGP ARENA CZĘSTOCHOWA W RUNDZIE ZASADNICZEJ SEZONU ŻUŻLOWEGO PGE EKSTRALIGI 2019

§1

Definicje Użyte w niniejszym regulaminie oznaczają odpowiednio:

a) „Klub” – oznacza Stowarzyszenie CKM Włókniarz, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127, 42-200 Częstochowa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000108228, NIP 5730022181, bezpośredni kontakt do Klubu: tel. [+48] 34 361 90 14, email: klub@wlokniarz.com, oficjalna strona: wlokniarz.com;

b) „Stadion” – oznacza stadion miejski SGP Arena Częstochowa znajdujący się w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127, na którym rozgrywane są mecze żużlowe drużyny Klubu;

c) „Siedziba Klubu” – oznacza budynek znajdujący się w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127;

d) „Mecz” – oznacza spotkanie żużlowe, w którym w roli gospodarza występuje pierwsza drużyna żużlowa Klubu, rozgrywane na Stadionie;

e) „Umowa zawarta na odległość” – oznacza umowę zawartą w języku polskim na odległość przez Klub i Nabywcę Karnetu za pomocą sklepu internetowego www.sklep.wlokniarz.com

f) „Runda Zasadnicza 2019” – oznacza 7 pierwszych kolejnych meczów rozgrywanych w roli gospodarza przez pierwszą drużynę Klubu na Stadionie w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej PGE Ekstraligi w sezonie żużlowym 2019, na podstawie Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski, przyjętego przez PZM ;

g) „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

h) „Karnet” – oznacza bilet uprawniający do udziału w Meczach pierwszej drużyny żużlowej Klubu, rozgrywanych w roli gospodarza na Stadionie podczas rundy zasadniczej w sezonie 2019,

i) „Kupujący” – oznacza osobę zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Karnetu;

j) „Nabywca Karnetu” – oznacza osobę, która nabyła Karnet na Rundę Zasadnicza w sezonie 2019;

k) „PZM” – oznacza Polski Związek Motorowy;

l) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży karnetów na mecze rozgrywane na stadionie SGP Arena Częstochowa w rundzie zasadniczej sezonu żużlowego 2019;

m) „Ekstraliga” – oznacza najwyższą klasę rozgrywek żużlowych w Polsce, prowadzoną przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o.

n) „Dokument potwierdzający tożsamość” – oznacza dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy, adres zamieszkania;

o) „Bilet” – oznacza bilet uprawniający do udziału w Meczu pierwszej drużyny żużlowej Klubu, rozgrywanego w roli gospodarza na Stadionie podczas rundy zasadniczej w sezonie 2019.

§2 Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż Karnetów prowadzona jest przez Klub na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Przez dokonanie zakupu Karnetu, Nabywca wyraża akceptację niniejszego Regulaminu. Nabywca akceptuje także treść następujących aktów prawnych: „Regulamin obiektu sportowego – stadionu SGP Arena Częstochowa przy ul. Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie” oraz „Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych”, które dostępne są:

a) w sekretariacie klubu – regulamin,

b) przed każdą bramą wejściową na Stadion – regulamin;

c) w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 – ustawa.

3. Klub prowadzi sprzedaż Karnetów od 6 grudnia 2018 r., zgodnie z następującym harmonogramem:

a) pierwsza przedsprzedaż od dnia 6 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;

b) druga przedsprzedaż od dnia 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.;

c) sprzedaż według normalnych cen od dnia 1 marca 2019 r. do wyczerpania nakładów.

§3 Zasady sprzedaży Karnetów

1. Karnet można zakupić w następujący sposób:

a) poprzez transakcję on-line za pomocą Sklepu Kibica zgodnie z §5 Regulaminu;

b) w kasach Klubu

c) w salonie komputerowym PAT-ROX, przy ul. Strażackiej 1 w Częstochowie.

2. Karnet obejmuje prawo do uczestnictwa w Meczach Rundy Zasadniczej sezonu żużlowego 2019 oraz turniejach indywidualnych i zawodach młodzieżowych, organizowanych przez Klub z ramienia Polskiego Związku Motorowego. Liczba Meczów objętych Karnetem może zostać zwiększona w drodze decyzji Zarządu Klubu.

3. Karnet nie obejmuje Meczów fazy Play-Off, rozgrywanych po zakończeniu Rundy Zasadniczej 2019.

4. Karnet nie obejmuje innych niż określone w ust. 2 powyżej Meczów drużyny żużlowej Klubu, w tym w szczególności spotkań towarzyskich, chyba że Zarząd Klubu postanowi inaczej.

5. Karnet normalny uprawnia do wstępu na Stadion i zajęcia nienumerowanego miejsca we wszystkich sektorach, za wyjątkiem sektora centralnego i sektora VIP.

6. Karnet ulgowy uprawnia upoważnionego do ulgi do wstępu na Stadion i zajęcia nienumerowanego miejsca we wszystkich sektorach, za wyjątkiem sektora centralnego i sektora VIP.

7. Karnet srebrny uprawnia do wstępu i zajęcia numerowanego miejsca w sektorze centralnym.

8. Karnet złoty uprawnia do wstępu i zajęcia numerowanego miejsca w sektorze VIP. Ponadto w ramach karnetu złotego, Nabywca może skorzystać z wydzielonego parkingu VIP, z cateringu w strefie VIP i otrzymania programu zawodów. Posiadacz karnetu złotego uprawniony jest także do wstępu na Stadion na przedsezonowe mecze sparingowe pierwszej drużyny.

9. Karnet drukowany jest w formie plastikowej karty, opatrzonej hologramem, potwierdzającym jego autentyczność. Karnet opatrzony jest niepowtarzalnym kodem kreskowym.

10. Karnet srebrny i karnet złoty opatrzony jest danymi, dotyczącymi podsektora, rzędu i miejsca.

Karnet złoty i karnet srebrny uprawnia do zajęcia wyłącznie oznaczonego na nim miejsca na stadionie SGP Arena Częstochowa.

11. Po wejściu Nabywcy Karnetu na Stadion na Mecz objęty Karnetem i odnotowaniu tego poprzez przedziurkowanie odpowiedniego miejsca na Karnecie, Karnet uważa się za wykorzystany na danym Meczu. Jeden Karnet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam Mecz w ramach Karnetu.

12. Posiadacz karnetu złotego, zobowiązany jest do stawienia się wraz z karnetem w strefie opaskowania, mieszczącej się za Wieżą Sędziego, w pobliżu wejść do sektora VIP, w celu pobrania opaski, uprawniającej do wejścia do strefy VIP.

13. Karnet ulgowy ważny jest wyłącznie wraz z Dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nabywca Karnetu ulgowego przy wejściu na Stadion, oprócz ważnego Karnetu, zobowiązany jest okazać ważny Dokument potwierdzający tożsamość i potwierdzający uprawnienie do otrzymania ulgi.

§4 Ceny biletów i karnetów w sezonie 2019

1. Ceny biletów i karnetów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceny biletów na Mecz rundy zasadniczej w sezonie 2019 kształtują się następująco:

-Bilet normalny – 35 zł;

-Bilet ulgowy – 25 zł;

-Bilet srebrny – 50 zł.

3. Ceny karnetów na sezon 2019 kształtują się następująco:

– Karnet normalny – 210 zł;

– Karnet ulgowy – 150 zł;

– Karnet srebrny – 300 zł;

– Karnet złoty – 1200 zł.

4. Klub zobowiązuje się do dokonania 2 tur przedsprzedaży karnetów, zgodnie z zachowaniem poniższych terminów i cen:

a) pierwsza przedsprzedaż – od 6 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku:

– Karnet normalny – 190 zł;

– Karnet ulgowy – 130 zł;

– Karnet srebrny – 280 zł;

– Karnet złoty – 950 zł.

b) druga przedsprzedaż – od 1 stycznia 2019 roku do 28 lutego 2019 roku:

– Karnet normalny – 200 zł;

– Karnet ulgowy – 140 zł;

– Karnet srebrny – 290 zł;

– Karnet złoty – 1100 zł.

c) sprzedaż normalna – od 1 marca 2019 roku do wyczerpania nakładu:

– ceny zgodnie z §4 ust.2 niniejszego Regulaminu.

§5 Zakup Karnetu w Sklepie Kibica

1. Kupujący może składać zamówienia na zakup Karnetu w Sklepie Kibica 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem niedostępności Sklepu Kibica, wynikającej z przyczyn nie leżących po stronie Klubu oraz z uwzględnieniem harmonogramu sprzedaży Karnetów wskazanego w § 2 ust. 3 Regulaminu.

2. Złożenie zamówienia na zakup Karnetu w Sklepie Kibica przez Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Klubowi przez Kupującego.

3. Umowa zawarta na odległość pomiędzy Klubem a Kupującym zostaje zawarta w chwili zakończenia składania zamówienia na zakup Karnetu zgodnie z procedurą wskazaną w niniejszym paragrafie. Klub po uiszczeniu zapłaty ceny za Karnet przez Kupującego wysyła potwierdzenie zakupu Karnetu na adres poczty elektronicznej, podany w trakcie składania zamówienia.

4. W Sklepie Kibica dostępne są następujące metody płatności:

a) płatność za pośrednictwem Serwisu Przelewy24;

b) płatność za pośrednictwem tradycyjnego przelewu;

c) płatność za pobraniem.

5. Szczegółowa procedura składania zamówienia i dokonywania płatności w Sklepie Kibica za Karnet została opisana w Regulaminie Sklepu Internetowego Włókniarza Częstochowa, pod adresem www.sklep.wlokniarz.com

§6 Ograniczenia w zakresie nabycia i sprzedaży Karnetów

1. Nabywca nie jest uprawniony sprzedawać Karnetu innym osobom. Ponadto zgodnie z art. 133 Kodeksu wykroczeń osoba dokonująca odsprzedaży Karnetu powyżej jego ceny nominalnej lub osoba nabywająca Karnet w celu ich odsprzedaży z zyskiem podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Osoby, które nie ukończyły 12 lat, mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego.

3. Klub nie sprzedaje Karnetu oraz odmawia wstępu na Stadion osobom:

a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich;

b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;

c) co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej.

§7 Zwrot i udostępnienie Karnetów

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Nabywcy Karnetu nie przysługuje prawo do zwrotu Karnetu ani ceny za niewykorzystany Karnet z przyczyn leżących po stronie Nabywcy Karnetu.

2. Nabywca ma prawo do zwrotu Karnetu na zasadach określonych poniżej:

a) jeżeli zgłoszenie woli zwrotu Karnetu następuje przed rozpoczęciem pierwszego Meczu na Stadionie w ramach Karnetu, Nabywca Karnetu otrzymuje zwrot całej kwoty związanej z zakupem bez pobierania przez Klub jakichkolwiek opłat dodatkowych; warunkiem koniecznym do uwzględnienia zwrotu jest paragon fiskalny.

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 powyżej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Nabywcy Karnetu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia nabycia Karnetu i żądanie zwrotu ceny za Karnet w przypadku zakupu Karnetu za pośrednictwem Sklepu Kibica.

4. Nabywcy nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestniczenia w Meczu objętym Karnetem, jeżeli nastąpiło to w wyniku nieprzestrzegania przez Nabywcę Karnetu regulaminów, przepisów prawa powszechnego i aktów prawa miejscowego, w tym z powodu sytuacji określonych w §5 ust.3 Regulaminu.

5. Nabywcy karnetu nie przysługuje prawo wymiany karnetu na inny karnet.

§8 Rabaty i zniżki

1. Karnet dostępny będzie w cenach określonych w §4 niniejszego Regulaminu, w szczególności z rabatami określonymi zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Karnet Ulgowy:

– dla wszystkich osób uczących się, które w momencie zakupu Karnetu posiadają ważną legitymację (szkolną lub studencką) i nie ukończyły 25 lat (osoby urodzone w 1994 r. i później);

– dla wszystkich osób ukończyły 65. rok życia, za okazaniem dowodu tożsamości (osoby urodzone w 1954 r. i wcześniej).

2. Dzieci, które w sezonie 2019, objętym Karnetem nie ukończyły 12 lat (osoby urodzone w 2007 roku i później), uprawnione są do wejścia na Stadion na taki Mecz za darmo. Wejście możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która jest Nabywcą Karnetu lub Biletu. Dziecko, które nie posiada zakupionego Karnetu/Biletu, zajmuje miejsce w sektorach poza sektorem centralnym i sektorem VIP.

3. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, poruszające się na wózkach inwalidzkich, uprawnione są do bezpłatnego wstępu na stadion SGP Arena Częstochowa na zawody, o których mowa w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu, wyłącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności. Wejście na stadion dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie możliwe wyłącznie bramą główną.

§9 Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Wysyłanie informacji handlowej przez Włókniarza Częstochowa w drodze korespondencji elektronicznej odbywa się wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu przez zainteresowanego zgody pisemnej.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

1. Nabywca Karnetu posiadający status Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Nabywcą Karnetu a Klubem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. Nabywca Karnetu posiadający status Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy zawartej na odległość. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

3. Nabywca Karnetu posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między takim Nabywcą Karnetu a Klubem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia na stronie internetowej www.wlokniarz.com, tj. od dnia 6 grudnia 2018 r.

2. Aktualny Regulamin oraz ewentualne zmiany do Regulaminu dostępne są bezpłatnie w Siedzibie Klubu (ul. Olsztyńska 123/127, 42-200 Częstochowa) oraz na stronie www.wlokniarz.com. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszał na powyżej wskazanej oficjalnej stronie internetowej Klubu. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Wszelkie zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych Nabywcy Karnetu.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować zgodnie z polskim prawem.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy/Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.