REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Włókniarz - Sklep Kibica

obowiązujący od 07.11.2016 r.
§ I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem

www.sklep.wlokniarz.com

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.wlokniarz.com, prowadzony jest przez

Stowarzyszenie CKM Włókniarz, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127, NIP: 573-00-

22-181.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie CKM Włókniarz

ul. Olsztyńskiej 123/127

42-200 Częstochowa

Adres poczty elektronicznej: klub@wlokniarz.com

Numer telefonu: (0-34) 361-90-14


2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu

internetowego Włókniarz-sklep kibica;

b) Klient hurtowy – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia

hurtowego w ramach Sklepu internetowego Włókniarz-sklep kibica bezpośrednio w związku z

prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Celem uzyskania statusu Klienta hurtowego

konieczne jest poinformowanie Stowarzyszenia CKM Włókniarz drogą elektroniczną na adres

klub@wlokniarz.com o chęci uzyskania statusu Klienta hurtowego i uzyskania pisemnej zgody

Stowarzyszenia CKM Włókniarz. Klient hurtowy dokonujący dalszej odsprzedaży prowadzonej

zwłaszcza dla konsumentów detalicznych, zobowiązany jest do właściwego oznaczenia zamówionych

towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami. Cena towaru w dalszej odsprzedaży przez

Klienta hurtowego nie powinna być niższa od ceny towaru w Sklepie internetowym

www.sklep.wlokniarz.com. W przypadku obniżki (promocja/wyprzedaż) cen regularnych towarów w

Sklepie internetowym www.sklep.wlokniarz.com Klient hurtowy ma prawo również dokonać zmiany

poziomu cen towarów z zastosowaniem cen minimalnych jak w Sklepie internetowym

www.sklep.wlokniarz.com. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów hurtowych, co jest

wprost określone, w pozostałych przypadkach zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące

Klientów;

c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z CKM Włókniarz

niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa

Zamówienie w Sklepie internetowym;

e) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu

internetowego Włókniarz-sklep kibica;

d) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Stowarzyszenie CKM Włókniarz,

dostępny pod adresem www.sklep.wlokniarz.com, za pośrednictwem którego Klient może w

szczególności składać Zamówienia;

e) CKM Włókniarz – Stowarzyszenie CKM Włókniarz z siedzibą w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej

123/127, NIP: 573-00-22-181

f) Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta

pomiędzy Stowarzyszeniem CKM Włókniarz, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127,

NIP: 5730022181, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

i) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z

2014 r., poz. 827);

j) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

k) Zamówienie hurtowe – oświadczenie woli Klienta hurtowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia

Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Minimalna wartość zamówienia

hurtowego wynosi 5 000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych). Towary nabyte w ramach

Zamówienia hurtowego nie podlegają zwrotom i wymianom. Część zapisów Regulaminu dotyczy

wyłącznie Zamówień hurtowych, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach znajdą

zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące Zamówień.

l) Zamówienie Pre-Order (Przedsprzedaż) – zamówienie przedpremierowe (przedsprzedaż) dotyczyć

może każdego Towaru. Zamówienia Pre-Order składane są z wyprzedzeniem na Towar jeszcze

niedostępny. W opisie takiego Towaru widnieje informacja z dokładną datą realizacji i wysyłki takiego

zamówienia. Zamówienia Pre-Order są realizowane niezależnie, w terminie określonym każdorazowo w

opisie danego Zamówienia i nie podlegają formie płatności "za pobraniem".

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady

dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady

składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów

sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady

postępowania reklamacyjnego.

4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do

stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.

71 Kodeksu Cywilnego.§ II. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego


1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych

oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia

kosztów, przez przesłanie Stowarzyszeniu CKM Włókniarz za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: klub@wlokniarz.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy Stowarzyszenia CKM

Włókniarz wskazany w pkt. 1 § 1 Regulaminu, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem

adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

5. Stowarzyszenie CKM Włókniarz może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu

internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu

internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w

szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub

nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w

szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CKM Włókniarz za zachowania niezgodne z

obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w

dobre imię CKM Włókniarz.

6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać

powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody CKM Włókniarz

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w

ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie

do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu

pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących

przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności

poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego

niezamówionej informacji handlowej (spam);

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla CKM

Włókniarz;

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie

własnego użytku osobistego;

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania

z sieci Internet.

§ III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę

internetową www.sklep.wlokniarz.com, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności

techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie

z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie

wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz

informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,

wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia

będzie zawierać informacje dotyczące:

- przedmiotu zamówienia;

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz

dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi

składnikami;

- wybranej metody płatności;

- wybranego sposobu dostawy;

- czasu dostawy.

5. Minimalne Zamówienie hurtowe, które będzie przyjęte do realizacji przez CKM Włókniarz wynosi 5

000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych).

6. Zamówienia hurtowe powyżej 10 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) wymagają

przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie

z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą

obowiązek zapłaty.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CKM Włókniarz Umowy

sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie

wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której

mowa powyżej.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


§ IV. Dostawa


1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem firmy kurierskiej

DHL. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta

Zamówienia i jego opłacenia, z wyjątkiem Zamówień Pre-Order.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez

dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.§ V. Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT,

cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

- Przelewem na numer konta bankowego ING Bank Śląski: 91 1050 1142 1000 0090 3084 6688 ,

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie CKM Włókniarz

ul. Olsztyński 123/127

42-200 Częstochowa;

- Systemem Przelewy24;

- gotówką lub kartą przy odbiorze na miejscu.

3. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko osoby (nazwa firmy)

składającej zamówienie.

4. Klient winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Klient hurtowy winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie:

a) przy pierwszych trzech zamówieniach hurtowych – w formie przedpłaty za towar;

b) od 4 zamówień – CKM Włókniarz wystawi fakturę z opóźnionym terminem płatności (7 dni);

c) w przypadku nieopłacenia faktur, o których mowa w lit. b w terminie, zostanie zastosowany ponownie

system przedpłaty za towar;

6. Postanowienia określone w niniejszym punkcie nie mają zastosowania, jeśli Zamówienie hurtowe

opiewa na kwotę powyżej 10 000,00 zł.

§ VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość,

może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie

odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa

odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi

Konsument.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w

posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w

posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym

Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez

Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub

części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg

terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla

pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Konsument może odstąpić od umowy informując Włókniarz Częstochowa o swojej decyzji o odstąpieniu

od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres CKM Włókniarz, bądź adres

elektroniczny Sklepu określony w niniejszym Regulaminu.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej

wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy określonego w pkt. 1. § VI.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący

Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim CKM Włókniarz przyjął jego ofertę,

oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie

później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował CKM Włókniarz o odstąpieniu od

umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego

terminu na adres CKM Włókniarz określony w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy CKM Włókniarz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie

otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób

dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CKM Włókniarz,

CKM Włókniarz nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych

kosztów.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez CKM Włókniarz przy użyciu tego samego sposobu zapłaty,

jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie

wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. CKM Włókniarz może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili

otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z

niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ VII. Reklamacje zakupionych Towarów


1. CKM Włókniarz jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i

prawnych. CKM Włókniarz ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach

określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,

poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu

od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni

rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Reklamacje należy składać na piśmie.

5. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji,

adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli

Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę

nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie

Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć CKM Włókniarz dowód zakupu towaru. Może to być

na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt CKM Włókniarz

dostarczyć wadliwy towar na adres CKM Włókniarz wskazany w pkt. 3. § I niniejszego Regulaminu.

7. CKM Włókniarz rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany

zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. CKM Włókniarz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w

takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym

terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CKM Włókniarz o wszelkich nieprawidłowościach

lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres

klub@wlokniarz.com.

4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę

wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. CKM Włókniarz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym

rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta,

kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient

uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego

sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u

powiatowych rzeczników konsumentów.

3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu

rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej

dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii

Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i

przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną

stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach

urzędowych Unii Europejskiej.

4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma

charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie

Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i

działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą,

a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod

adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca

się również do kontaktu bezpośrednio z CKM Włókniarz.

§ X. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa

polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,

poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30

kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. CKM Włókniarz zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych

przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi

w życie w terminie wskazanym przez CKM Włókniarz, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni

kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o

zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo

poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres

poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2016 r. i obowiązuje do umów zawartych

od tego dnia.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.